HENZ ICT, gevestigd aan Kabelweg 37 1014 BA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.henz.nl
Kabelweg 37 1014 BA Amsterdam
+31 20 8950895

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

HENZ ICT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van klanten verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • NAW gegevens (kantooradres van de werkgever)
 • Telefoonnummer (mobiel/zakelijk nummer)
 • IP-adres

Van medewerkers verwerken wij de gegevens die zij zelf hebben overhandigd.

2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@henz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HENZ ICT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van administratieve gegevens (betalingen/facturen/pakbonnen)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • HENZ ICT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Onze dienstverlening en website verbeteren
 • Optimaliseren van de acquisitie van nieuw personeel

4 Geautomatiseerde besluitvorming

HENZ ICT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HENZ ICT) tussen zit.

5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HENZ ICT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6 Delen van persoonsgegevens met derden

HENZ ICT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HENZ ICT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HENZ ICT gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en voor het optimaliseren van de acquisitie van nieuw personeel.

8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HENZ ICT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@henz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HENZ ICT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HENZ ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@henz.nl

10 Wijzigingen in deze privacy verklaring

Indien HENZ ICT mocht besluiten haar Privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacyverklaring. Wij raden je daarom aan regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Bij HENZ ICT hebben wij geen Functionaris Gegevensbescherming zoals beschreven staat in de AVG. Wij voldoen niet aan één van de drie grondslagen daartoe. Als je vragen of verzoeken hebt over deze Privacyverklaring, dan kunt je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar support@henz.nl.

Versie: 23 september 2022